Strokeföreningen tar vid där vården slutar

När man har insjuknat i stroke är vägen tillbaks till ett normalt liv lång och det krävs stora insatser av vilja, energi och tålamod att fullfölja rehabiliteringsprogrammen.

Även för de anhöriga är det en stor omställning.

Förhoppningsvis kan man via en strokeförening få stöd under lång tid av andra medlemmar, kanske kan man lära sig av andras erfarenheter och se att livet kan vara värt att leva trots ett eventuellt bestående handikapp.

"Strokeföreningen Ystad med omnejd" har som ändamål att samla  medlemmar, såväl strokedrabbade som anhöriga eller andra intresserade, för att genom sammankomster, informationsverksamhet och kontakt medlemmarna emellan underlätta återanpassningen till ett normalt liv för de strokedrabbade.

Vi vill också kunna vara en påtryckningsgrupp för att de strokedrabbade skall få tillgång till en bra sjukvård och att de skall ha möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter.

"Ystadsortens Strokeförening" bildades november 1993 efter ett initiativ från medlemmar i Ystads lasaretts medicinkliniks stroke-grupp i samarbete med intresserad personal från geriatri- och rehabiliteringskliniken på samma sjukhus.

Naturligtvis var Malmöhus Läns Strokeförening också med och stöttade i starten.

Det blev en interimstyrelse som snabbt kom igång och redan våren 1994 började medlemsmöten att anordnas.

Sedan dess har verksamheten växt och föreningen har idag drygt 200 medlemmar och ett flertal aktiviteter i form av medlemsmöten, studiecirklar, anhörigcirklar, både kortare och längre resor etc.

Tack vare välorganiserat tiggande har föreningen hittills kunnat få pengar från olika fonder, pengar som används till att subventionera medlemmarnas olika aktiviteter och resor tillsammans.

Vid årsmötet 2006 bytte föreningen namn till "Strokeföreningen Ystad med omnejd" för att följa Riksförbundets policy för namn på lokalföreningarna.

Vill Du ha mer information om "Strokeföreningen Ystad med omnejd"

ring föreningens kontaktman Kerstin Olsson, tel 0411-141 43

eller via e-post kerstiniystad@telia.com

 

Vill Du bli medlem?  Sätt in årsavgiften 215:- på postgiro 85 18 74 - 8. 

Ange "STROKE-föreningen i Skåne län mot hjärnans kärlsjukdomar" som betalningsmottagare

och skriv Medlemsavgift "Strokeföreningen Ystad med omnejd" på avins meddelandedel.